De ontwikkeling van Poelgeest


Na een strijd tussen de twee gemeenten Oegstgeest en Leiden over wie het gebied van Poelgeest mag ontwikkelen stelt uiteindelijk Oegstgeest een ontwikkelingsplan op dat de basis legt voor de nieuwe wijk Poelgeest.
Op bijgaande tekening uit het ontwikkelingsplan is een schets te zien van het hele gebied, dat bestaat uit delen van 3 gemeenten. Het zuidelijk deel is van Leiden en daarop ligt op het Trekvaartplein een woonwagenkamp.Het middendeel is van Oegstgeest en het Noordelijk deel met de Klaas Hennpoelpolder en de Veerpolder is van Warmond, dat nu na een fusie tot gemeente Teylingen behoort. (zie kaarten van Poelgeest.)

In bijgaand artikel Natuur vlak bij huis dat in de wijkkrant (januari 2006) is geplaatst schetst Frank ter Beek, bestuurslid van de wijkvereniging, de ontwikkeling van de wijk, het bijzondere gesloten watersysteem (met waterzuivering en-buffering) en het landschapsplan. Het landschapsplan is door DS-Lanfdschapsarchitecten ontwikkeld om het karakter van de groene wijk vorm te geven. Van Ontwikkelingsplan naar Landschapsplan


De verkeerstructuur is zodanig ontworpen dat er kortere wandel- en fietsroutes zijn en een langere auto-ontsluitingsweg buiten het centrum om. Dit om het autoluwe karakter te bevorderen. Tegenwoordig wordt dit zg. VPL-principe (VerkeersPrestatie op Locatie) in meerdere steden toegepast. Volgens het onwikkelingsplan heeft de gewenste minimalisering geleid tot de keuze om de ogenschijnlijk logische aansluiting aan de Oegstgeesterweg niet te realiseren..

Tegen deze verkeersstructuur is door de inmiddels opgerichte wijkvereniging fel geprotesteerd, met name omdat men veel verkeersoverlast vreesde van bovenwijks verkeer dat vanuit de Leidse Merenwijk onder de spoortunnel door Poelgeest een weg naar de A44 zou vinden. De gemeenteraad van Oegstgeest heeft zich op een bepaald moment uitgesproken tegen de bouw van een tunnel.
Uiteindelijk is er een door de provincie ingestelde commissie Elzenga aan te pas moeten komen om een bindend advies op te stellen. De commissie leek een oplossing te hebben gevonden in het voorstel voor een OV-fietstunnel in plaats van een autotunnel. Dit kon echter niet de goedkeuring verdragen van het Leidse gemeentebestuur, dat eiste dat het toch een autotunnel zou worden. In bijgaande delen uit het het commissierapport is het advies van de commissieleden te vinden (pagina 5) en de wijziging die als voorblad in het uiteindelijke advies terecht kwam.

Ondertussen heeft Oegstgeest geprobeerd om het bestemmingsplan in 3 delen goedgekeurd te krijgen. Deel 1 is 20 december 2004 door de raad vastgesteld en ter goedkeuring aan de provincie aangeboden. Diverse bedenkingen tegen dit plan, waaronder van de milieufederatie, zijn gegrond verklaard. (gegronde bedenkingen van de milieufederatie tegen wijzigingsbevoegd HM route in Deelplan 1). Op basis van een procedurefout werd het hele deelplan afgekeurd. De andere delen zijn alleen als (voor)ontwerp ter visie gelegd.

Uiteindelijk heeft Oegstgeest een nieuw plan opgesteld dat het gehele woongebied omvat.


Bestuursovereenkomst Oegstgeest-Leiden

Dit nieuwe bestemmingsplan is pas totstand gekomen na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Er traden nieuwe gemeentebesturen aan die op 17 oktober 2006 een bestuursovereenkomst sloten om alle conflictpunten tussen beide gemeenten bij te leggen. Daarin ziet Leiden af van de bouw van een spoortunnel, maar wordt nu besloten tot aanleg van een andere hoofdontsluiting van de wijk met een brug over de Haarlemmertrekvaart naar de Oegstgeesterweg. Op 20 november stemt de Oegsgeester raad in met deze bestuursovereenkomst; "Leiden zal binnen een maand na ondertekening van deze overeenkomst een plan van aanpak opstellen ter goedkeuring van beide partijen.". Dat is overigens niet gebeurd.

Hiertegen kwam verzet van bewoners die de bouwbrug weer terug vreesden te krijgen, waarvan steeds gezegd was dat deze een tijdelijke was. zie de reactie van bewoners en inspraakreactie . Woonbootbewoners kregen volgens de tekening een brug dwars door hun woonboten aangelegd. zie de website een brug te ver Ook binnen het bestuur van de wijkvereniging kwam dit tot een scheuring omdat een merendeel zich uitsprak voor een goedkeuring van de gemaakte bestuursafspraken. De groencommissie zag het autoluwe karakter wederom verloren gaan. In feite werd de hoofdontsluiting gewoon verplaatst naar een andere locatie waar andere bewoners wonen.


Bestemmingsplan
Desalniettemin werd op basis van de nieuwe afspraken een nieuw Bestemmingsplan gemaakt; zie hiervoor de Presentatie door Grontmij van eind 2006, toen het bestemmingsplan ter visie werd gelegd. Het bestemmingsplan en de plankaart met een aangepassing voor de brug is 21 mei 2007 in de raad vastgesteld. Bijna alle zienswijzen werden zondermeer ongegrond verklaard. Momenteel ligt het plan ter goedkeuring bij de provincie. Ook hiertegen zijn vele bedenkingen ingediend.
Op 29 okt.2007 werd bij de provincie, die een besluit moet nemen over een goedkeuring van het bestemmingsplan, een hoorzitting gehouden
Hierbij zijn de verschillende bedenkingen nog eens toegelicht. (lees verder..). Hierbij werd ondermeer aangegeven dat de geplande locatie van de brug naar de Oegstgeesterweg is gelegen in de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) . Ook is met een foto een beeld gegeven van de karakteristieke Broekweg, die door een tweede hoofdontsluitingsweg doorsneden zou worden.
Inmiddels heeft de provincie het bestemmingsplan grotendeels goedgekeurd en zijn de gedupeerde bewoners in beroep gegaan bij de Raad van State.

Tennisbaanvariant
In de zienswijzen en bedenkingen is ook een alternatief naar voren gebracht, dat nog weinig aandacht van politici en bestuurders heeft gekregen, de Tennisbaanvariant . Dit is een korte verlenging van de JP. Thijsselaan langs de tennisbanen van Unicum, waardoor deze aansluit op de Haarlemmerweg bij het spoorviaduct. Deze weg heeft als voordeel dat het oostelijke en grootste deel van Poelgeest een ontsluiting richting Leiden krijgt. Dat het geen hoofdontsluiting is wordt juist als voordeel genoemd. Niemand is gebaat bij een extra hoofdontsluiting die tevens doorgaand verkeer genereert. Een tweede voordeel is dat ook het Trekvaartplein na herinrichting een ontsluiting dichtbij het viaduct krijgt en niet eerst over de smalle weg langs de woonboten hoeft te rijden.

Frank ter Beek
vanaf begin 2005 bestuurslid van Wijkvereniging Poelgeest
en voorzitter Groencie.Poelgeest.

De beloften die bewoners is gedaan LD-artikel 19 jan.1996 voor een echte autoluwe wijk zonder tweede brug.

zie ook Bestemmingsplan-missers. en Reactie op de Nota van Uitgangspunten TVP (Trekvaartplein).

en onze Wensen t.a.v. Actieplan Trekvaart Haarlem-Leiden.