Wensen t.a.v. Het Actieplan Trekvaart Haarlem-Leiden


Ons voorstel voor een (eenvoudige) loopbrug naar het landgoed Oud-Poelgeest is overgenomen en staat nu in het Uitvoeringsplan Landgoederen en Trekvaart.Haarlem Leiden.
zie onze brief hieronder
en bijbehorende tekening, waarop de ontbrekende brug tussen de Kwaakbrug en Oud-Poelgeest staat aangegeven met daarnaast het voorbeeld van de nieuwe loopbrug bij de ijsbaan.
ontbrekende loopbrug
De nieuwe loopbrug bij de ijsbaan

en pagina 29 uit
Uitvoeringsplan Landgoederen en Trekvaart Haarlem-Leiden
"Blauwgroene verbindingaders tussen landgoederen in de Bollenstreek",
december 2007, in opdracht van provincie Zuid-Holland.Vroeger was er ook een doorgaande brugverbinding naast de Kwaakbrug.

Wensen t.a.v. Het Actieplan Trekvaart Haarlem-Leiden


Oegstgeest, 3 december 2007

Aan Bureau Op Koers,


Naar aanleiding van uw oproep in het Leids Nieuwsblad van 23 nov. j.l. voor wensen t.a.v. actieplan Trekvaart Haarlem-Leiden willen wij graag onze wensen naar voren brengen:

een recreatieve verbinding parallel aan de ecologische hoofdstructuur.


Bijgaand treft u een eerder voorstel uit 2005 van ons aan voor het maken van een recreatieve verbinding tussen Oud- en Nieuw Poelgeest. Hierdoor krijgen bewoners van de nieuwe wijk Poelgeest toegang tot Oud-Poelgeest, het Leidse Hout en het Heempark. De verbinding tussen deze gebieden kon destijds slechts gedeeltelijk worden aangelegd in het kader van het MAL, het Masterplan Aaneenschakeling Landgoederen. Het wandelpad en de loopbrug bij de ijsbaan zijn wel gerealiseerd. Niet gerealiseerd is een loopbrug bij de Kwaakbrug (zie foto met fundamenten van vroeger bruggetje), waardoor een doorgaande wandelroute langs de trekvaart zou kunnen ontstaan.

Voor die verdere aanleg waren destijds geen middelen beschikbaar. Wel was brede steun aanwezig voor ons voorstel om deze verbinding verder door te trekken, omdat deze ook uit het oogpunt van een regionale recreatieve verbinding interessant is.
In bijlage vindt u ons voorstel zoals deze is ondersteund door de Milieufederatie, de wandelvereniging Te Voet en enkele ambtenaren van gemeente Leiden, waaronder de projectleider MAL.


Daarnaast verwijzen we ook naar onze bedenkingen tegen het bestemmingsplan Poelgeest, waarin een verkeersbestemming in de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) gepland is en waarin het reeds gerealiseerde deel van het wandelpad MAL is gelegen. zie ook foto op http://www.xs4all.nl/~beekterf/Poelgeest/BPmissers.html .


Graag vernemen wij uw reactie op onze voorstellen.


Groencie.PoelgeestZie tekening: de ontbrekende brug tussen de Kwaakbrug en Oud-Poelgeest.

2 bijlagen:


========== Brief van 30 januari 2005 =====================


Aan Burgemeester en Wethouders van Leiden
Postbus 9100
2300 PC Leiden


Oegstgeest, 30 januari 2005


Betreft zienswijze t.a.v. aanlegverguning
van een wandelpad parallel aan de Oegstgeesterweg


Geacht college,


Met belangstelling hebben wij kennis genomen van uw voornemen om een aanlegvergunning te verlenen voor de aanleg van een wandelpad parallel aan de Oegstgeesterweg. Hiermee wilt u uitvoering geven aan een onderdeel van het Masterplan Aaneenschakeling Landgoederen (MAL). Het betreft de aanleg van een wandelpad en een loopbrug, die een verbinding tot stand brengen tussen het Heempark en het landgoed Oud Poelgeest.


Wij zijn verheugd dat u hiermee weer een stapje verder zet in de uitvoering van het Masterplan (MAL). Toch zien wij graag dat u gelijktijdig met deze aanleg ook de vroegere achteruitgang van Oud Poelgeest naar de Veerpolder weer herstelt, zodat de route verder kan worden doorgetrokken. Hiermee komt een grotere verbinding tot stand tussen de gebieden Heempark, Leidse Hout en Landgoed Poelgeest aan de ene kant en Veerpolder en Klaas Hennepoelpolder aan de andere kant. De Veerpolder en de Klaas Hennepoelpolder zijn in het Masterpal (MAL) opgenomen als onderdeel van het te vormen landgoed Poelmeer.


Uit overleg met de regio Holland Rijnland (projectleider van het MAL ), provincie Zuid-Holland (afd. BREC), Wijkvereniging Poelgeest en Wandelvereniging Te Voet is gebleken dat ook zij voorstander zijn van genoemde verbindingen. Ook de onze wijk gevestigde Van de Berghstichting, centrum voor dagopvang van gehandicapten, ziet graag weer een korte verbinding van onze wijk naar het Leidse Hout. Herstel van de achteruitgang tesamen met voorgenomen aanleg van loopbrug bij de ijsbaan biedt die korte verbinding.


Wij verzoeken u hierbij de voorgenomen aanleg uit te breiden met herstel van de oude verbinding.

We vernemen graag of u aan deze wens van ons en van genoemde organisaties tegemoet zal komen.


Hoogachtend,

namens de Commissie Groen van
de Wijkvereniging Poelgeest,Frank ter Beek


cc.
Provincie Zuid-Holland
Regio Holland Rijnland
Gemeente Oegstgeest
Zuid-Hollandse Milieufederatie
Te Voet, afd ZH-Noord========== verslag hoorzitting 10 maart 2005 =====================

Een rechtstreekse wandelverbinding van Poelgeest via Oud-Poelgeest naar Leidse Hout en Heempark. Dat was de opzet.


Donderdagmiddag 10 maart heb ik overleg gehad met Nanda van Beest (projectleider MAL), Frits van der Sluis (gemeente Leiden), Linda Smit (gemeente Oegstgeest) en Jaap Mels (vereniging Te Voet). Dit overleg is tot stand gekomen dankzij het bezwaarschrift dat we opgesteld hebben tegen de aanlegvergunning van een wandelpad vanaf Heempark en een loopbrug naar Oud-Poelgeest. Niet dat we tegen deze aanleg zijn, maar omdat we deze gelegenheid wilden benutten om de wandelroute verder door te trekken richting Poelgeest en de polders. Eerder bleek met name Oegstgeest niet bereid om erover na te denken, maar was nu wel vertegenwoordigd in het overleg.

Uit de bespreking is veel informatie naar boven gekomen over de geschiedenis van Oud-Poelgeest, dankzij de naspeuringen van Frits van der Sluis. Echter is daaruit niet naar voren gekomen dat er aanspraak gemaakt kan worden op een (recent) bestaande achteruitgang. Wel is er in een ver verleden sprake geweest van een loopplank die 's-avonds weer binnengehaald moest worden (rond 1850). Ook zijn leden van de wandelvereniging ervan overtuigd dat er een loopplank heeft gelegen; ze hebben er zelf overheen gelopen. Van een legale verbinding, waarop aanspraak gemaakt kan worden is echter geen sprake.

Er is nu alleen voorzien in een loopbrug aan de kant de ijsbaan. De ambtenaren hebben al moeite moeten doen om dit stukje van het pad gerealiseerd te krijgen, omdat van de zijde van de Stichting Oud Poelgeest nogal wat weerstand bestaat om het park aan meer kanten open te stellen. Zij vonden dat eerst ervaring moest worden opgedaan met deze uitgang. Omdat we de aanleg van het wandelpad niet verder willen frustreren laten we het voorlopig hierbij. Toch houden we onze wens voor een extra loopbrug aan de kant van Poelgeest overeind en willen we over enige tijd vernemen of de geesten inmiddels rijp zijn voor nieuwe stappen.


Frank ter Beek, 10 maart 2005